Tarih : 07.04.2022
Yayın Dönemi : Mayıs 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü 

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[8-2019/6]-185670

07.04.2022

Konu

:

Led aydınlatma sistemi bedellerinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile işe ilişkin sözleşmenin DV'den istisna olup olmadığı.

 

         

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ilimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … ünvanlı mükellefi olduğunuz belirtilerek enerji tasarrufu sağlamak amacıyla işletmeye dahil depodaki mevcut aydınlatma armatürlerinin, LED armatürlerle değiştirilmesi için yapılan harcamaların doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile yapılan sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ticari Kazancın Tarifi" başlıklı 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş; 38 inci maddesinin birinci fıkrasında da;

              "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde ise, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.) safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu maddenin parantez içi hükmü ile enerji politikaları ile uyumlu olarak, binalarda enerji verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla sadece işletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkuller için ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu harcamalarının yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, işletmeye dahil depoda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla alındığı belirtilen led aydınlatma armatürlerine ilişkin olarak yapılan harcama tutarının tamamının doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

            DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3'üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9'uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen (47) numaralı fıkrasında, binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kâğıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Özelge talep formunuz ekinde yer alan, 24/03/2019 tarihli "Philsa Led Değişimi Sözleşmesi"nin ve eklerinin tetkikinden, sözleşmenin, şirketiniz ile Ararat Elektrik Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı, sözleşme bedeli  KDV hariç 1.043.720,00 TL olarak belirlendiği, teknik şartnamede projenin, "Depo ve Çevre Aydınlatma İyileştirme (LED) Projesi", işin kapsamının da, şirketinizin İzmir Torbalı'daki fabrika binası üretim alanlarındaki mevcut depo aydınlatma armatürlerinin LED armatürlerle değişimi olduğu anlaşılmaktadır.

            Diğer taraftan, 2 Ocak 2018 tarih ve 30289 sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının (2017-2023) "3.2.4. Enerji Sektörü" başlıklı bölümünün "7) Eylemin Kodu ve Adı: E7- Genel Aydınlatmada Enerji Verimliliğinin Artırılması" bendinde, eylemin amacının, genel aydınlatmada kullanılan armatürlerin verimli armatürlerle değiştirilmesi olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketinizin …'daki fabrika binası üretim alanlarındaki mevcut depo aydınlatma armatürlerinin LED armatürlerle değişimi işine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı uyarınca, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen (47) numaralı fıkrasında düzenlenen "binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak düzenlenen kâğıtlar" kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.