Tarih : 06.05.2022
Yayın Dönemi : Haziran 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[32/A-2018/396]-490013

06.05.2022

Konu

:

 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

 

         

İlgi

:

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 15/06/2012 tarihli ve 3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın eki Karara göre düzenlenmiş … tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgenizin özel şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin revize edilerek … tarihli ve … sayı ile yeniden düzenlendiği belirtilerek (US:97 Kodu: 15.13.3.06) olan yatırım teşvik belgesi kapsamında 2018 ve müteakip yıllarda yapmış olduğunuz yatırım harcamaları dolayısıyla 2012/3305 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında (yatırıma katkı tutarına 15 puan ilave edilerek, vergi indirim oranı %100 olarak ve yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara yatırıma katkı tutarının %100'üne ulaşıncaya kadar) indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı 32/A maddesinde;

 

            "(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

 

            ..."

 

            hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde; mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranların sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oranın ise "%100" şeklinde uygulanacağı, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu belirtilmiştir.

 

            Cumhurbaşkanı bu yetkisini 29/12/2019 tarihli ve 2019/1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmış olup 2012/3305 sayılı Kararın (20/08/2020 tarihli ve 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik) Geçici 8 inci maddesinde de;

 

            "(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ;

 

           ...

 

            b)1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

 

             teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."

 

            açıklamaları yer almaktadır.

 

            İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "32.2. İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

 

            Öte yandan, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan söz konusu yatırım teşvik belgeleri incelendiğinde;

 

            - … tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgenizin özel şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin "faiz desteğine" ilişkin olduğu değişikliğin indirimli kurumlar vergisi uygulamasına müessir olmadığı,

 

            - Gerek … tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgenizin gerekse revize … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgelerinizin "US:97 Kodu: 15.13.3.06" olan imalat sanayi sektöründeki fıstık işleme yatırımınıza ilişkin olduğu,

 

            - Her iki yatırım teşvik belgesinde de vergi indirim oranının %70, yatırıma katkı oranının ise %30 olduğu

 

            görülmüştür.

 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgeleriniz kapsamında "US:97 Kodu: 15.13.3.06" olan söz konusu yatırımınıza ilişkin olarak yatırıma başlanılan 2018 yılından 31/12/2022 tarihine kadar gerçekleşecek yatırım harcamaları dolayısıyla;

 

            - %30 olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle %45 olarak,

 

            -%70 olan vergi indirim oranını %100 olarak

 

            dikkate almak suretiyle, yatırım teşvik belgesinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın, indirimli kurumlar vergisinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, 2018 yılında başlayan yatırımınıza ilişkin olarak 31/12/2022 tarihine kadar, yatırım döneminde diğer faaliyetlerinizden elde ettiğiniz kazançlarınıza yatırıma katkı tutarının %100'üne ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.