Tarih : 17.05.2022
Yayın Dönemi : Haziran 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

 38418978-120[94-19/47]-224402

17/05/2022 

Konu

:

 

 

         

 

İlgi

:

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin … Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğu ve Şirketinizin paylarının %...'inin …Vakfına ait olduğu belirtilerek Şirketiniz tarafından …Vakıfına aktarılan kar payları üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergi tevkifatı'' başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler; aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin birinci fıkrasının (6/b-i) bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup söz konusu tevkifat oranı, 2009/14592 sayılı B.K.K ile 03.02.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 15 olarak belirlenmiştir.

 

Yine Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde iştirak hisselerinden doğan kazançların menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda hüküm ve açıklamalara göre, tam mükellef kurumlar tarafından gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara dağıtılan kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, … Kanununun … maddesinde;

 

"…."

 

hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan …Vakfın Şirketinizin sermayesine iştirak etmesi nedeniyle, Şirketinizin dağıtılabilir karlarından ortaklık payına göre …Vakfına aktarılan tutarlar kar dağıtımı olup söz konusu kar payları üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, … Kanununun …maddesi hükmü Şirketinizce …Vakfına aktarılan kar payları üzerinden tevkifat yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.