Tarih : 18.05.2022
Yayın Dönemi : Haziran 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

 

 

Konu

:

Ciro Kaybı Desteğinin Vergilendirilmesi Hk.

 

         

İlgi

:

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden, lokanta ve restorant hizmetleri faaliyetinde bulunduğunuz, faaliyetinizle ilgili olarak 17/02/2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Bulunan İşletmelerin Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ kapsamında Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunarak ….- TL ciro kaybı desteği aldığınızı belirterek söz konusu desteğin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edildiği anlaşılmıştır.

 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

 

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

 

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

 

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur."  hükmüne yer verilmiştir.

 

Yine aynı Kanunun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, faaliyetinizle ilgili olarak Şirketinizce alınan ciro destek tutarının ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.