Tarih : 03.06.2022
Yayın Dönemi : Haziran 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-40392771-130[2-2022-121-37]-58328

Tarih: 03.06.2022

Konu: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV

İlgi: 24.05.2022 tarihli özelge talep formunuz. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı Geçici 5 nci maddesine istinaden kurumunuza gelen ek fiyat farkı dilekçelerinin işleme konulduğu ve gerekli hesaplamaların yapıldığı, ... Ltd. Şti.'nin 10.09.2021 tarihli ve ... belge numaralı e-arşiv faturası içindeki 45 kalem üründe % 0, 7 kalem üründe % 18, 4 kalem üründe ise % 8 KDV bulunduğu, fiyat farkı hesaplaması ile ilgili kararın uygulanmasına ilişkin esaslarda KDV konusuna bir açıklık getirilmediği belirtilerek kurumunuzca ödenecek fiyat farkı üzerinden hesaplanacak KDV hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı Geçici 5 nci maddesinde; "Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

..." hükmü mevcuttur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu;

13 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, 1/8/1998 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna olduğu

20 nci maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın tanımlandığı, 24 üncü maddesinin (c) bendinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil edileceği;

29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri;

hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, Kanunun 13/d maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olduğundan, yatırım teşvik belgesine sahip Kurumunuza fiyat artışları dolayısıyla düzenlenecek olan faturada, istisna kapsamında düzenlenen ilk faturaya atıfta bulunmak kaydıyla katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Ancak, 10.09.2021 tarihli ve ... belge numaralı e-arşiv faturasındaki üzerinden %8 ve %18 KDV hesaplanan mallara ilişkin fiyat farkı üzerinden de aynı oranlarda KDV hesaplanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.