Tarih : 07.06.2022
Yayın Dönemi : Haziran 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-40392771-130[11-2022-120-40]-59832

Tarih: 07.06.2022

Konu: İşgücü temin hizmetinde KDV Tevkifatı

İlgi: 27.05.2022 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla; yaptığınız işin gerçek yada tüzel kişilere ait arazilerde bulunan tarım ürünlerinin kendi makine ve çalışanlarınız ile biçilmesi balyalanması vb. işi olduğu, yaptığınız bu iş karşılığında düzenlediğiniz faturaların işgücü temin hizmeti kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt ettiğinizi, faturalarınız da KDV tevkifatı uygulayıp uygulamayacağınızı, bir kısmına mı uygulamanız gerektiği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünün "2.1.3.2.5.2. Kapsam" alt başlıklı bölümünde;

"Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, şirketinize hizmet akdiyle bağlı personelin KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılan diğer gerçek ve tüzel kişilerin tarım arazilerinde hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde, şirketiniz tarafından sunulan hizmet "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilerek, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin 9/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim