Tarih : 17.06.2022
Yayın Dönemi : Ağustos 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[6-18/10]-281844

17.06.2022

Konu

:

Oyun parası ticaretinin vergilendirilmesi hk.

 

         

  

İlgi

:

13/04/2018 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin online olarak oynanan oyunlardan kazanılan coinlerin (oyun paralarının) ticaretini yapmakta olduğu, bu oyun paralarını internette oyun oynayarak kazanan vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden satın almakta olduğunuz belirtilerek, vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden aldığınız oyun paraları karşılığı yaptığınız ödemelerden stopaj yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9 uncu maddesinde esnaf muaflığına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, esnaf muaflığından faydalanabilecekler bentler halinde sayılmıştır.

 

Aynı Kanunun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup bir gerçek kişinin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olması için faaliyetin ticari bir organizasyona bağlı olarak yürütülmesi ve devamlılık arz etmesi gerekmektedir.

 

Gelir Vergisi Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de, arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançların arızi ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış ve  maddenin ikinci fıkrasında, bir takvim yılında elde edilen arızi kazançlar toplamının (2021 yılı için 43.000 TL'lik) kısmının gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

 

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler sayılmış olup, anılan maddede ticari kazançlar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

 

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, online olarak oynanan oyunlardan kazanılan coinlerin (oyun paralarının) Şirketinize satılması faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Bu bağlamda, online olarak oynanan oyunlardan kazanılan coinlerin (oyun paralarının) ticaretini yapmakta olan şirketinizin vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden satın aldığı oyun paraları nedeniyle, bu kişilerce;

 

- söz konusu faaliyeti kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz etmeyecek şekilde yapmaları halinde, elde edilen kazançların arızi ticari kazanç,

 

- söz konusu faaliyetin, ticari bir organizasyon dahilinde devamlı suretle yapılması halinde, söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinden doğan kazancın ticari kazanç,

 

olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, ticari kazanç kapsamında yapılan ödemeler karşılığı kişilerce Şirketinize fatura düzenlenmesi gerektiği, arızi kazanç kapsamında yapılan ödemeler için ise Şirketinizin gider pusulası düzenlemesi gerektiği ve yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacağı tabiidir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

https://www.gib.gov.tr/node/160388