Tarih : 01.09.2022
Yayın Dönemi : Eylül 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84098128-120[Mük.Mad.20-2017/1]-449497

01.09.2022

Konu

:

Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası hk.

 

         

İlgi

:

22.11.2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü yetki alanı sınırları içerisinde 13.02.2017 tarihinde başladığınız avukatlık faaliyetini 07.07.2017 tarihinde sonlandırdığınızı, 08.09.2017 tarihinde ise aynı faaliyet nedeniyle İlimiz Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğünde mükellefiyet tesis ettirdiğinizi belirterek, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 nci maddesi ile hüküm altına alınan genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı Mükerrer 20 nci maddesinde; ''Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

 

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

 

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

 

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

 

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

 

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.

 

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.'' hükmüne yer verilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İstisna Uygulaması" başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

" ...

 

(2) İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.

 

Örnek 5: Bayan (F), 21/5/2016 tarihinde mimarlık faaliyetine başlamış olup istisna şartlarının tamamını taşımaktadır. Bayan (F), bu faaliyetini 3/3/2017 tarihinde terk etmiş, 2/2/2018 tarihinde anılan faaliyetine yeniden başlamıştır.

 

Buna göre; Bayan (F), 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kazancı dolayısıyla istisnadan yararlanacak ancak, 2/2/2018 tarihinde yeniden işe başladığı faaliyeti için ilk defa işe başlama şartını ihlal etmesi nedeniyle, 2018 ve izleyen yıllar için söz konusu istisnadan yararlanamayacaktır.

 

... " açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü yetki alanı sınırları içerisinde 13.02.2017-07.07.2017 tarihleri arasında yürüttüğünüz faaliyet nedeniyle, anılan maddede yer alan şartları da taşımanız kaydıyla, genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasından faydalanmanız mümkün bulunmakta olup; 08.09.2017 tarihinden itibaren İlimiz Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü yetki alanı sınırları içerisinde tekrar tesis ettirdiğiniz mükellefiyet dolayısıyla söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.