Tarih : 04.07.2022
Yayın Dönemi : Ağustos 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

31435689-125[E.282385]-103590

04.07.2022

Konu

:

Yemek ve Servis Bedellerinin Eğitim Kazanç İstisnasına Dahil Edilip Edilmeyeceği

 

         

 

İlgi

:

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, işletmekte olduğunuz eğitim kurumunuz için beş yıl süreyle kurumlar vergisi kazanç istisnasından yararlanılacağı, eğitim hizmetlerinin yanı sıra dışarıdan sağlanan yemek ve taşımacılık bedellerinin de müşterilere fatura edildiği ve öğrencilere sunulan eğitim, yemek ve servis hizmet bedellerinin hem yapılan sözleşmelerde hem de fatura üzerinde ayrı olarak gösterildiği belirtilmiş olup, okulunuzda verilen yemek ve servis hizmetleri karşılığında alınan ücretlerin de eğitim ve öğretim işletmeleri kazanç istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde, "(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

...

ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları özel kreş ve gündüz bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).

 ..."

 hükmü yer almaktadır.

Ayrıca konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.10.1. İstisnanın kapsamı" başlıklı bölümünde, " ...

İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin rehabilitasyon faaliyetlerinden, kreş ve gündüz bakımevlerinin ise bu hizmetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri, kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul, kreş ve gündüz bakımevi bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul, kreş ve gündüz bakımevi ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

..."

açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

- Okul bünyesinde verilen yemek hizmetine ilişkin bedelin eğitim bedeline dahil olması halinde, yemek hizmeti geliri için Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisna uygulanacaktır.

- Eğitim bedeline dahil olmayan yemek bedelleri ile eğitim bedeline dahil olsun ya da olmasın servis gelirlerinin söz konusu istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.