Tarih : 14.06.2022
Yayın Dönemi : Haziran 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060

14.06.2022

Konu

:

İthalatı Yapılan Malların Millileşmeden Türkiye'de Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi.

 

         

 

İlgi

:

a)

… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

b)

… tarih ve … evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde, şirketinizin baskı makineleri ve malzemelerini ithal ettiği, sipariş verilen gün firmanız adına proforma fatura düzenlendiği, mallar gümrüğe geldiğinde firmanız adına düzenlenen tek belgenin nakliyeciye ait özet beyanı olduğu, bu belgede ise tutar belirtilmediği, mallardan bazılarının millileşmeden yurtiçindeki alıcıya devir edildiği, devrin yapıldığı gün döviz cinsinden fatura düzenlendiği, alan firmanın ise gümrük mevzuatına göre vergilerini ödeyip alış matrahını farklılaştırdığı belirtilerek, bu işlem sonucu oluşan tarih ve tutar farklılığının Ba-Bs formlarında ne şekilde bildirileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde, "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir." düzenlemeleri yer almaktadır.

Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde, "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca Tebliğin (2.1.) numaralı bölümünde ise, "Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir." açıklamaları yer almakta iken, (2.2.1.) numaralı bölümünde, "Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler." açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 08/09/2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik sonrasında anılan Tebliğin (3.2.2) numaralı bölümünde, "İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

...

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır." düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; yurt dışından getirilen malların, gümrükte devir işlemine tabi tutulmaksızın, yine aynı firma tarafından millileştirilmesi halinde verilecek Form Ba bildiriminde 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ithalata ilişkin düzenlemelerin geçerli olacağı tabiidir.

Ancak, yurt dışından getirilen malların, gümrükte devir işlemine tabi tutulması amacıyla millileştirilmeden antrepoya/gümrük bölgesine konularak bekletilmesi ve/veya gümrükte devir işlemine tabi tutulması durumlarında malları yurt dışından getiren mükellef tarafından verilecek Form Ba bildiriminde, yurt dışındaki satıcı firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Yurt dışından getirilen malların millileştirilmeden gümrükte devir işlemine tabi tutulması halinde, malları yurt dışından getiren mükellef tarafından verilecek Form Bs bildiriminin ise, devir alan firmaya düzenlenen satış faturasında yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, uyumsuzluk yaşanmaması için, söz konusu malları gümrükte devir alarak millileştiren firmanın Form Ba bildiriminde devreden firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonrasında, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyeceğinden, yukarıda bahsedilen faturanın elektronik belge kapsamında olması halinde bildirimlere dahil edilmeyeceği tabiidir.

Ayrıca, döviz cinsinden düzenlenen faturaların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasına esas teşkil etmek üzere fatura düzenlenme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu mal alış/satışlarına ilişkin bilgilerin ilgili dönem bildirimlerine dahil edilmemiş olması halinde, hata veya eksiklik bulunduğu tespit edilen Form Ba ve/veya Form Bs bildiriminde düzeltme yapılması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İmza                           

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.