Tarih : 25.07.2022
Yayın Dönemi : Ekim 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 64597866-105[mükerrer 257]-11853

Tarih: 25.07.2022

Konu: Aracı kurum tarafından dijital platformlar üzerinden sunulacak data hizmetinde belge düzeni.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin müşterilerine bedel karşılığında internet, mobil platformları üzerinden işlem ve yatırım karar süreçlerine katkı sunmak amacı ile piyasa verisi, finansal veriler, rasyolar ve diğer verileri içeren data sağlama hizmeti vermeyi planladığı belirtilerek;

- Data satış hizmet bedelinin "İşlem Sonuç Formu" ile belgelendirilip belgelendirilemeyeceği,

- Data satış bedelinin belgelendirilmesinin "İşlem Sonuç Formu" ile yapılması durumunda, işleme ait KDV'nin belgede ne şekilde gösterileceği

hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak kullanılma zorunluluğu getirilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "C- Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler" başlıklı bölümünde, "2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Aracılık Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetlerine ve Yetkilendirilmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 48 inci maddesinde, aracı kurumların kullanacakları defter ve belgeler belirlenmiş ve bu kuruluşların kullanmak zorunda oldukları belgelerle ilgili olarak yapılacak düzenlemelere uymaları gerektiği belirtilmiştir.

Buna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan (V) Seri/6 Numaralı "Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ" de aracı kuruluşların bu faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemek zorunda oldukları belgeler ile muhasebe işlemlerinde uygulanacak esaslar açıklanmıştır.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan, yukarıda belirtilen (V) Seri/6 Numaralı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 6 ncı maddesi ile aracı kuruluşlar tarafından düzenlenmesi öngörülen işlem sonuç formları Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bu formların düzenlenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan hususlara uyulacaktır.

..." düzenlemesi yer almaktadır.

Öte yandan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde;

- 6362 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşu "aracı kurum",

- Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumları ve bankalar "yatırım kuruluşu"

olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, mezkûr Kanunun 37 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde "yatırım danışmanlığı" da bu kurum ve kuruluşların yatırım hizmet ve faaliyetleri arasında yer verilmiş olmasının yanı sıra, aynı Kanunun 38 inci maddesinde, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetler düzenlenmiştir.

Öte yandan, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C) bölümünde atıf yapılan "Seri:V, No:6 sayılı Tebliğ"e ilişkin olarak, 1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Belge Kayıt Tebliği)"in geçici 2 nci maddesinde, "31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 6)'in muhasebeye ilişkin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri ile 27/8/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 51)'in muhasebeye ilişkin üçüncü bölümündeki hükümler ilgili Tebliğler yürürlükten kaldırılıncaya kadar uygulanmaya devam olunur." ifadelerine yer verilmiştir.

III-45.1 sayılı Tebliğin;

- 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "(1) Bu Tebliğde geçen;

...

l) Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler: Yatırım kuruluşlarının Kanunun 37 nci maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile bunlara ek olarak sunulan ve Kanunun 38 inci maddesinde tanımlanan yan hizmetleri,

...

ifade eder.",

- 15 inci maddesinde, "(1) Yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan nakdin mahiyetini göstermek üzere EK/3'te yer alan müteselsil numaralı İşlem Sonuç Formu gerektiğinde ibraz edilmek üzere elektronik ortamda tutulur.

...

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen işlem sonuç formlarında 213 sayılı Kanuna istinaden yapılan düzenlemelerde yer alan bilgilere de yer verilir."

düzenlemeleri yer almaktadır.

Buna göre, sermaye piyasası aracı kurumları tarafından, müşterilere bedel karşılığında mobil platformlar üzerinden verilen, piyasa verisi, finansal veriler, rasyolar ve diğer verileri içeren data sağlama hizmetlerinin, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C) bölümünde öngörülen bilgileri de ihtiva edecek şekilde, hizmet verilen müşteri adına düzenlenecek "işlem sonuç formu" ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu belgede işleme ait KDV'nin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri gereğince ayrıca gösterilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.