Tarih : 06.05.2022
Yayın Dönemi : Ekim 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

GELİR, KURUMLAR VE DİĞER VERGİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-16700543-155[21-515-38]-34038

Tarih: 06.05.2022

Konu: Organize Sanayi Bölgesine Yapılacak Fabrika Sözleşmesinde Damga Vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Şirketiniz arasında "… Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yapımı Projesi İşi"ne ilişkin imzalanan sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (53) numaralı fıkrasında ise, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde, "OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır." hükmü, 26 ncı maddesinin son fıkrasında ise, "OSB'deki arazi, parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle satılabilir veya kiraya verilebilir." hükmü yer almaktadır.

Özelge talep formunuza ekli "… Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yapım Projesi Yapım İşi sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, sözleşmenin yapım işine ilişkin olarak  … Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Şirketiniz arasında düzenlendiği, 6 ncı maddesinde ise sözleşme bedeline yer verildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/53 fıkrasında, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnamelere istisna sağlanmış olup söz konusu fıkrada organize sanayi bölgesinde inşaat yapımına ilişkin bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Buna göre, "… Organize Sanayi Bölgesinde Fabrika Yapımı Projesi İşi'ne ilişkin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Şirketiniz arasında imzalanan sözleşmenin 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinin muafiyeti nedeniyle sözleşmeye ait damga vergisinin Şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.