Tarih : 19.04.2022
Yayın Dönemi : Ekim 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-50426076-155[1-2022/20-623]-51734

Tarih: 19.04.2022

Konu: Kredi kullandırılmasına ilişkin düzenlenen protokolde damga vergisi
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan "Savunma Sanayii Başkanlığı ile … Yatırımı ile İlgili Kredi Protokolü"nün Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/23 numaralı fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar"  başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında ise bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına, geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Özelge talep formunuzun ekinde yer alan 31/12/2021 tarihli "Savunma Sanayii Başkanlığı ile … Yatırımı ile İlgili Kredi Protokolü" başlıklı kağıdın incelenmesinden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetveldeki "Özel Bütçeli Diğer İdareler" arasında yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı ile Şirketiniz arasında imzalandığı, SSB tarafından Şirketinize makine ve teçhizat yatırımı için azami … TL kredi kullandırılmasına yönelik olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre, Şirketinize kredi kullandıracak olan Savunma Sanayi Başkanlığının 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/23 numaralı fıkrasında sayılan kredi kuruluşlarından olmadığı dikkate alındığında, bu fıkra kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmayan başvurunuz konusu protokolün ihtiva ettiği tutar üzerinden aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.