Tarih : 10.05.2022
Yayın Dönemi : Ekim 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı: E-71387770-155-28824

Tarih: 10.05.2022

Konu: Sözleşme Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, ekte bir örneği yer alan sürücü kurslarının kursiyerlerle yapmış olduğu sözleşmelerle ilgili olarak vergi dairesine damga vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu oldukları, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumlu olduğu, verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve ferilerinin, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere bu fıkrada belirtilen kişilerden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli mükellefiyet tesis ettirecek olan ve ihtiyarilik sağlanan kurum ve kuruluşlar belirtilmiş olup, bu kapsamda limited şirketler ihtiyari olarak sürekli mükellefiyet tesis ettirebilecek kurumlar arasında sayılmıştır.

Özelge talep formunuz eki sözleşmenin incelenmesinden, şirketiniz ile kursiyer arasında düzenlendiği, karşılıklı borç ve yükümlülükler ile kurs ücretine ilişkin belirlemelere yer verildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, gerek Damga Vergisi Kanununda gerekse özel kanunlarda damga vergisinden istisna edilen kağıtlar arasında yer almayan Şirketiniz ile kursiyerler arasında düzenlenen sözleşmenin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-A/1 fıkrası uyarınca ihtiva ettiği toplam kurs ücreti üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması, sözleşmeye ait damga vergisinin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunduğu anlaşılan Şirketiniz tarafından damga vergisi beyannamesi ile beyan edilerek  ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.