Tarih : 10.10.2022
Yayın Dönemi : Kasım 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[6-2020/358]-1157286

10.10.2022

Konu

:

Ortak genel gider niteliğindeki telefon, internet ve benzeri giderlerin Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek, Ar-Ge indirimine konu edilip edilmeyeceği

 

         

 

İlgi

:

13/08/2020 tarih ve  … sayılı özelge talep formu.

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 01/07/2019 tarihinden itibaren faaliyet konusu yazılım olan Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösterdiğiniz, Ar-Ge merkezi ve Ar-Ge dışı faaliyetlerde ortak olarak kullanılan internet, telefon gibi genel giderlerin gider yerlerine göre dağıtımı (Ar-Ge personeli ve Ar-Ge dışı personel sayısına göre bölünerek) sonucu oluşacak tutarın Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği hususunda tereddüt ettiğiniz belirtilmekte olup konu hakkında Başkanlığımız görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.

   5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

   "(1) Ar-Ge ve tasarım indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran tasarım harcamalarının tamamı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10'uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89'uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

   ..."

   hükmü yer almaktadır.

   6 Seri No'lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinin "Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar" başlıklı 4 üncü maddesinde;

   "(1)Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetleri kapsamında yapılan ve Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

      ...

     ç) Genel giderler: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar. Bu kapsamda dikkate alınabilecek giderler, münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan yerlere ilişkin katlanılan giderler ile bu faaliyetlerle doğrudan ilgili diğer giderlerdir. Dolayısıyla, kiralanmak suretiyle edinilen ve münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin kira giderleri de bu kapsamdadır.

       ...

   2) Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez.

   3) Mükelleflerin başkaca faaliyetlerinin yürütülmesinde de kullanılan taşınmazların bir bölümünün Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılması halinde, bu taşınmazlara ilişkin kira giderinin veya hesaplanan amortismanların, su ve enerji giderlerinin Ar-Ge veya tasarım merkezine isabet eden kısımları indirim uygulamasında dikkate alınabilecektir. Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin kira veya amortisman, su ve enerji giderlerinin doğrudan hesaplanarak Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilmesi esastır. Bu giderlerin doğrudan hesaplanmasının mümkün olmaması halinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1/3/2016 tarihinden itibaren, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile ilgili ortak genel gider niteliğindeki kira veya amortisman, su ve enerji giderlerinden çeşitli kıstaslara göre hesaplanacak tutarlar, mükelleflerce Ar-Ge ve tasarım indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alınabilecektir.

    ..."

   açıklamalarına yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin "Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı" başlıklı 7 nci maddesinde de; Ar-Ge indirimine konu edilebilecek harcamalar sayılmış olup, anılan maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde, Ar-Ge veya tasarım merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç çeşitli kıstaslara göre ortak genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak payların Ar-Ge ve tasarım indirimine konu tutarın tespitinde dikkate alınamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar göre, Ar-Ge faaliyetiniz ve Ar-Ge faaliyeti dışında başkaca faaliyetlerinizde ortak olarak kullanmış olduğunuz internet ve telefona ilişkin giderlerin, söz konusu kira veya amortisman, su ve enerji giderleri arasında olmamasından dolayı, Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.