Tarih : 04.10.2022
Yayın Dönemi : Kasım 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[30-2020/276]-1123079

04.10.2022

Konu

:

Dar mükellef kuruma yapılan müşteri tabanına ilişkin lisans ödemelerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 

         

 

İlgi

:

25/06/2020 tarih … sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin çeşitli kimyasal maddeler, yapıştırıcılar ve tutkallar, her türlü kimyevi ve yardımcı maddeler ve hammaddelerin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı işi ile iştigal ettiğini, Almanya mukimi  ...  firması ile şirketiniz arasında imzalanan "Müşteri Tabanına İlişkin Lisans Sözleşmesi"nin 1 inci maddesi uyarınca, söz konusu sözleşmenin 1 no'lu ekinde sıralanan ve Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren müşteri kitlesinin sahibi sıfatıyla  ... 'nin, sınırlı bir süre için anılan listedeki müşterilerden istifade edilmesi için lisans hakkını şirketinize verdiğini, bahsi geçen müşteri tabanının mülkiyet hakkının  ... 'ye ait olduğunu, şirketiniz tarafından bu müşterilere yapılacak satışlardan elde edilen gelirlerin %5'ine tekabül eden tutarların  ... 'ye ödeneceğini belirterek şirketinizce  ...  firmasına yapılacak ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Yönünden

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellef esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükmüne yer verilmiş, maddenin üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır.

Aynı Kanunun, 30 uncu maddesinde; dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, 12.01.2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek kazançlarından yapılacak tevkifat oranı petrol arama faaliyeti dolayısıyla sağlanacak serbest meslek kazançlarından %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden de %20 olarak belirlenmiştir.

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yönünden

 

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının gayrimaddi hak bedelleri başlıklı 12 nci maddesinin ilk üç fıkrasında:

 

"1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

 

2.Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

 

3.Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, ticari markanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. "Gayrimaddi hak bedelleri" terimi aynı zamanda kişinin isminin, görüntüsünün veya her türlü benzeri şahsi hakkının kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi de kapsamaktadır."

 

   hükümleri yer almaktadır.

 

Buna göre, şirketinizin Almanya mukimi firmanın ürün ya da hizmet satışı yaptığı müşteri listesinden istifade etmek için yaptığı ödemeler, Alman firmanın bu müşteriler ile olan ticari ilişki tecrübesine dayalı bilgi birikimi karşılığında yapıldığından,  gayrimaddi hak bedeli niteliğindeki bu ödemeler üzerinden Türkiye'nin de %10'u aşmayan oranda vergi alma hakkı bulunmaktadır.

 

Anlaşmanın 12 nci maddesine göre Türkiye'de ödenen vergi, Anlaşmanın çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi gereğince Almanya'da ödenecek vergiden mahsup edilecektir.

 

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için ilgili teşebbüsün mukim olduğu ülkede tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin mukim olunan ülkenin yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile birlikte Türkçe tercümesinin Noterce veya bu ülkedeki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.