Tarih : 21.10.2022
Yayın Dönemi : Kasım 2022

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[30-2019/415]-1219145

21.10.2022

Konu

:

Polonya mukimi firmadan alınan yazılım nedeniyle yapılan ödemelerin vergilendirilmesi

 

         

 

İlgi

:

…. sayılı özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan sözleşmenin konusunun, Polonya mukimi  ... ile Şirketinizin medya ve reklam tüketimine ilişkin araştırma projelerinin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin koşullarını belirlemek olduğu,  ... firmasının şartnamede belirtilen sistemlerle uyumluluk standartlarını koruyan yazılım geliştirme, yazılım için bakım sağlama, araştırmayı geliştirmek için yazılımı sürekli olarak geliştirme, göstergelerden gelen veri akışını sürekli izleme, programların işlevlerini ve hizmet biçimlerini sunmak ve görüşmek üzere Şirketiniz tarafından belirtilen kişilere yönelik eğitim verme, yazılımın yaratılması sırasında yazılımın test versiyonlarını sağlayarak Şirketinizin onu tanımasını ve olası yorum ve önerileri hazırlamanızı sağlama taahhüdünde bulunduğu,  ... firmasının Şirketinize ölçüm yazılımının ve güncellemelerinin kullanımı için zaman ve yerde sınırlama olmaksızın lisans vereceği belirtilerek, Polonya mukimi  ... firmasına bu hizmetleri karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

 

 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin; ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği, üçüncü fıkrasında, dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu, hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlarda %5, diğer serbest meslek kazançlarında %20, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben yapılan ödemelerde de %20 olarak belirlenmiştir.

 

Bu hükme göre, Polonya mukimi  ... firmasından medya ve reklam tüketimine ilişkin araştırma projeleri için alınan yazılım, yazılım geliştirme ve benzeri hizmetler ile lisans karşılığı yapılan ödemelerin, gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi ve bu ödemelerin gayrisafi tutarı üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN:

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının "Gayrimaddi Hak Bedelleri" başlıklı 12 nci maddesinde,

 

"1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden kişi, gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının %10'unu aşmayacaktır.

 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filimleri dahil olmak üzere edebi, artistik ya da bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar.

 

...";

 

"Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi" başlıklı 23 üncü maddesinde,

 

"...

 

2. Polonya'da çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:

 

a) Bir Polonya mukimi, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde veya servete sahip olduğunda, Polonya, b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, sözkonusu geliri veya serveti vergiden istisna edecektir. Polonya bu mukimin diğer veya servetinin vergisini hesaplarken, istisna edilen gelir veya servetin bu şekilde istisna edilmemesi halinde uygulanacak olan vergi oranını uygulayabilir.

 

b) Bir Polonya mukimi 10, 11 ve 12 nci madde hükümlerine uygun olarak Türkiye'de vergilendirilebilen bir gelir unsuru elde ettiğinde, Polonya bu mukimin Türkiye'de ödediği gelir vergisine eşit miktarın gelir vergisinden mahsup edilmesine izin verecektir. Bununla beraber, sözkonusu mahsup, Türkiye'de elde edilen gelir unsurları için mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır."

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Polonya mukimi  ... firmasından alınan yazılımın mülkiyet hakkının Şirketinize geçmeyip Polonya mukimi firmada kalması ve sadece kullanım hakkının tarafınıza verilmesi hususu dikkate alındığında, Şirketiniz tarafından Polonya mukimi firmaya yapılacak yazılım ödemeleri ile yazılım sözleşmesinde yer alan ve ayrı bir fiyat olarak belirtilmeyen yazılım ile ilgili olarak sağlanan kurulum, eğitim, teknik destek, danışmanlık, güncelleştirme ve bakım vb. gibi hizmetlere ilişkin ödemelerin, Anlaşmanın 12 nci maddesi kapsamında gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi ve bu ödemelerin gayrisafi tutarının %10 oranını aşmayacak şekilde kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için Polonya mukimi firmanın Polonya'da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Polonya yetkili makamlarından alınacak bir belge (Mukimlik Belgesi) ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Polonya'daki Türk konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına ve ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.