Tarih : 21.11.2022
Yayın Dönemi : Aralık 2022

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

 

Sayı

:

E-17192610-125[KV-22-737]-275479

21.11.2022

Konu

:

Kayıtlı istihdama geçiş programı kapsamında sağlanan destek ödemelerinin vergilendirilmesi

 

         

 

İlgi

:

27.07.2022 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin çalıştırdığı Suriye uyruklu personelleri dolayısıyla Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı teşviklerinden yararlandığı belirtilerek, şirketiniz banka hesaplarına bu kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, aynı maddenin ikinci fıkrasında da, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bilanço esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili 38 inci maddesinde ise, "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

 

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

 

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

 

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, Uluslararası Çalışma Örgütünün destek projelerinden biri olan "Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı" kapsamında istihdam ettiğiniz personeller dolayısıyla şirketiniz banka hesaplarına aktarılan destek ödemesi tutarlarının kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.