Tarih : 22.06.2022
Yayın Dönemi : Kasım 2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı       :E-39044742-130[Özelge]-704917                                                                                                                                                           

Tarih      : 22.06.2022

Konu     : Akü teslimlerine ait depozito bedelinin KDV'ye tabi olup olmadığı

İlgi :a) ../../…. tarih ve ….. evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

       b) ../../…. tarih ve ….. evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızdan, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun kapsamında Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan akümülatörlerin geri kazanım katılım payına (GEKAP) tabi olduğu, depozito sistemi uygulayan, piyasaya sürenlerin/ithalatçıların, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için GEKAP'tan muaf tutulacağı, "Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 9 uncu maddesine göre, satıcıların depozito uygulamasına tabi olan akümülatörlerin depozito bedellerini satış belgelerinde göstermekle yükümlü olduğu, söz konusu depozitoya konu akümülatörlerin kap veya ambalaj kapsamında olmayıp, içindeki kimyasal, plakaları ve yalıtımı sağlayan kutusu ile birlikte tam ürün olarak piyasa arz edildiği, içindeki kimyasal tükendiğinde ömrünü tamamlamış sayılan akülerin, geri kazanım tesislerinde ayrıştırılarak işlemden geçirildiği ve yeniden akü imalatında kullanılabildiği, tüketicinin atık aküyü iade ederken iade ettiği akünün kilogramına isabet eden tutarın depozito bedelinden mahsup edileceği belirtilerek, akümülatör teslimlerine ilişkin düzenlenecek faturalarda gösterilen depozito bedellerinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-2/4 üncü maddesinde ise, kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslimin bunların dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılacağı, bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hükmün uygulanacağı

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Kap ve Ambalaj Maddelerinin Vergilendirilmesi" başlıklı (I/B1.) bölümünde, 3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddesine göre, kap ve ambalajların geri verilmelerinin mutat olduğu hallerde teslimin, bunlar dışında kalan şeyler itibarıyla yapılmış sayılacağı, buna göre, geri verilmesi mutat olan ambalaj maddelerinin içine konuldukları maddelerle birlikte tesliminde verginin, asıl maddenin bedeli üzerinden hesaplanacağı, bu durumda, ambalaj maddesi verginin kapsamına girmediğinden vergiye tabi tutulmayacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, depozitoya konu akümülatörlerin kap veya ambalaj kapsamında olmadığı, içindeki kimyasal plakaları ve yalıtımı sağlayan kutusu ile birlikte tam ürün olarak piyasa arz edildiği dikkate alındığında, söz konusu akümülatör teslimlerine ilişkin düzenlenen faturalarda gösterilen depozito bedelleri üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

PDF - GİB