Tarih : 06.11.2023
Yayın Dönemi : Ocak 2024

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

21152195-130[99-2020.3225]-511280

06.11.2023

Konu

:

Kiracı tarafından ödenmeyen elektrik, su bedellerinin taahhütnameye istinaden ödenmesi halinde gider yazılması ve indirimi hk.

 

         

  

İlgi

:

…tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde (…) bulunan fabrikanızda kiracı olan … firmasının 2018 yılında kira borçlarını ödemeden ayrıldığı, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kanunu ve OSB Yönetmeliğine uygun olarak bütün iş yeri kiralamalarında elektrik, su, atık su ve aidat giderlerinin tahsilatının garanti altına alınması amacıyla organize sanayi bölgesinin kiracı ve kiralayandan taahhütname aldığı, … yılında kiracıya ait elektrik, su, aidat ve atık su bedelinin ilgili firmadan tahsil edilemediği için tarafınızla yapılan taahhütnameye dayanarak ödenmesinin talep edildiği ve elektrik ve su güvence bedeli düşüldükten sonra kalan 181.100 TL borcun tarafınızca ödendiği belirtilerek ödediğiniz bu bedellerin kayıtlarınıza alınarak kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup, anılan maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak yazılabileceği belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, ödenen tazminatların gider yazılabilmesi için, işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunması şarttır. Ancak, kurumlarca işle ilgili ödenen tazminatlar, sözleşmeye, ilama veya kanun emrine bağlı bulunsa dahi, kurumların, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanması halinde gider olarak yazılamamaktadır.

 

Özelge talep formu ekinde yer alan Kiralayan Taahhütnamesinin tetkikinden, Şirketinizin (…) sınırları içerisinde bulunan taşınmazı 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde …'ye kiraya verdiğiniz ve kiracının( …)'ye karşı doğacak elektrik, su, doğalgaz, yönetim aidatı v.b. giderlerinin ödenmesinden müşterek müteselsil sorumlu olmayı taahhüt ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, OSB Kanunu ve OSB Yönetmeliğine uygun olarak imzaladığınız taahhütname kapsamında ödenen kiracı …'ye ait söz konusu bedellerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında ilgili dönem kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

Öte yandan, kiracıdan daha sonra tahsil edeceğiniz bedellerin ise kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

- 29/1 inci maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV'yi indirebilecekleri,

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre, kiracınız …nin elektrik ve su tüketimine ilişkin hesaplanan ancak 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Yönetmeliğine uygun olarak imzaladığınız taahhütname kapsamında Şirketinizin ödediği KDV'nin, Şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

GİB-PDF