Tarih : 25.12.2023
Yayın Dönemi : Ocak 2024
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-84974990-130[KDV.2/I/Geç-20-2022/1]-614610

25.12.2023

Konu

:

Teknokentte Faaliyet Gösteren Firmanın Yazılım ve Raporlama Teslim ve Hizmetinde KDV

 

         

 

İlgi

:

a)

… tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

b)

… tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

c)

… tarih ve … sayılı dilekçeniz.

ç)

… tarih ve … sayılı özelge talep formunuz.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; … Teknoloji Geliştirme Bölgesi …'ta faaliyet gösteren Firmanız ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) arasında yapılmış olan sözleşme gereğince, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti olarak değerlendirilen 84221 STB kodlu "… Klinik Çalışma" projesi kapsamında, veri girişi, veri toplama, veri yönetimi/sorgu oluşturma, gönüllü takip, randomizasyon, klinik araştırma yönetimi sistemi(CTMS), interaktif web tabanlı yanıt sistemi, (IWRS), interaktif ses tabanlı yanıt sistemi(IVRS), e-onam, VOIP otomatik anket aramaları, aşı/ürün takip, aşı/ürün sıcaklık izlem, malzeme yönetimi, labaratuvar yönetimi, etkililik ve güvenlilik analizlerinin raporlanmasını kapsayan web tabanlı uygulama yazılımları hazırlanarak TÜSEB'in belirlediği araştırma merkezlerine teslim edildiği, bu yazılımların kullanılması suretiyle elde edilen verilerin de yine Firmanızca analiz edilerek raporların hazırlandığı ve TÜSEB ile paylaşıldığı belirtilerek, söz konusu yazılım, veri analizi ve raporlama teslim ve hizmetlerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (KDV) geçici 20 nci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            - 1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

            - Geçici 20/1 inci maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin KDV'den müstesna olduğu, bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı, Hazine ve Maliye Bakanlığının program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II-G/2.) bölümünde;

 

            " ...

 

            Bu hükme göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan mükelleflerin 31/12/2023 tarihine kadar bu bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV'den istisnadır. Söz konusu bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir.

 

            Üniversitelere bağlı Teknokentler de Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak değerlendirilir. Kanunun geçici 20/1 inci maddesi kapsamında üretilen söz konusu yazılımların fikri mülkiyet hakkının, bu bölgede faaliyette bulunan mükellefte kalmak suretiyle belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanması halinde de KDV istisnası uygulanır.

 

            ...

 

            Ancak, teknoloji geliştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, söz konusu yazılımın vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın KDV'ye tabidir.

 

            Güncelleme dışında bir yazılımla ilgili olarak verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri, teknoloji geliştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, network uygulamaları gibi yazılımlar, işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler, web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri ve ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez.

 

            ..."

 

            açıklamaları yer almaktadır.

             

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan … Teknoloji Geliştirme Bölgesi … 'ta faaliyette bulunan Firmanızın kurum kazancının kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde ve münhasıran bu bölgede üretilmek ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin yukarıda yer alan bölümünde belirtilen yazılımlardan olmak koşuluyla, TÜSEB ile yapmış olduğunuz sözleşme gereğince 84221 STB kodlu "… Klinik Çalışma" projesi kapsamında web tabanlı uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinizin KDV'den istisna tutulması mümkündür. Ancak, bahse konu yazılımların kullanılması suretiyle toplanacak verilerin analizi ve raporlanması hizmetlerinin 3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

            Bu kapsamda, Firmanızca verilen yazılım şeklindeki teslim ve hizmetlere ilişkin bedelin, toplam bedelden ayrıştırılması ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde, 3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre istisna hükmünden yararlanılması mümkün olup, bedelin ayrıştırılamaması halinde ise faturada gösterilen toplam bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

GİB-PDF