Tarih : 08.01.2024
Yayın Dönemi : Ocak 2024

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

 

 

 

 

Sayı

:

E-26696128-130[11-2021/35]-1837

08.01.2024

Konu

:

İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak model kalıplarla üretilip ilave üretimle nihai ürünlere dönüştürülen ürünlerin ihracat istisnası hk.

 

         

İlgi

:

… tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, plastik enjeksiyon mamulleri üretimi ile iştigal ettiğiniz, ürünlerinizin bir kısmını yurt içinde sattığınız, bir kısmını ise ihraç ettiğiniz, merkezi İspanya'da bulunan … Şirketi için üretip ihraç ettiğiniz ürünlerin imalatında kullanılan model kalıpları yurt içinde faaliyet gösteren tedarikçilere imal ettirdiğiniz, tedarikçiler tarafından üretilen bahse konu kalıpların bedelini ihracat istisnası kapsamında … İspanya Şirketi'ne faturalandırdığınız, diğer taraftan yurt içinden tedarik edilen kalıpları kullanarak üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin yurt içinde bir başka firma tarafından üzerine ilaveler yapılarak ihraç konusu nihai ürüne dönüştürüldüğü ve söz konusu malların faturasını yurt dışındaki alıcı firmanın yurt içindeki temsilcisi (… Türkiye) adına düzenlediğiniz, nihai ürünün ihracatının da söz konusu firma tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu işlemin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve model kalıp bedeli faturasına katma değer vergisi (KDV) uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

 

-6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye'de yapılmasının veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının işlemin Türkiye'de yapılmasını ifade ettiği,

 

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

 

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

- "İstisnanın Kapsamı ve Beyanı" başlıklı (II/A-1.1.1.) bölümünde;

 

"3065 sayılı Kanundaki istisna uygulamasında ihracat, esas itibarıyla, serbest dolaşımda bulunan bir malın dış ticaret ve gümrük mevzuatları doğrultusunda, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi dışına çıkarılmasıdır. Dış ticaret mevzuatında ihracat olarak değerlendirilen ancak, 3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Tebliğin bu bölümünde belirlenen şartları taşımayan işlemlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmesi halinde ihracat istisnasının uygulanabilmesi için malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkması şarttır. Bu durumda, yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki ilgililere yapılan teslimler vergiye tabi olacak, bunların yaptığı ihracat ise istisna kapsamına girecektir.",

 

-"İstisnanın Kapsamı" başlıklı (II/A-2.1.) bölümünde ise;

 

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

 

-Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması,

 

-Hizmetten yurt dışında faydalanılması

 

gerekir.

 

Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

 

Hizmetten yurt dışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

 

...

 

Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin ihraç ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilir."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılmak Üzere Yurt Dışındaki Müşteriler Tarafından İmal Ettirilen Model Kalıplar" başlıklı (3.1.3.) bölümünde,

 

"Mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen, bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Buna göre, yabancı firmaların Türkiye'den ithal edeceği (Türkiye'den ihraç edilecek) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, bu hizmetlerden yurt dışında faydalanılacağından, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

 

Söz konusu kalıpların yurt içinde satışa konu edilmesi halinde ise KDV uygulanacağı tabiidir."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından üretilen malların yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmaya teslimi (… Türkiye) genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.

 

Diğer taraftan, Şirketinizce gerçekleştirilen bahse konu teslim ihracat kapsamında değerlendirilmediğinden, teslim konusu ürünlerin üretiminde kullanılan model kalıpların 3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

GİB-PDF