Tarih : 21.12.2023
Yayın Dönemi : Aralık 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

E-90792880-155.01.01.01[DMG1-406]-605803

21.12.2023

Konu

:

Fiyat Farkına İlişkin Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi

 

         

 

İlgide kayıtlı özelge formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz tarafından ihale edilen ve … İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & … Ticaret A.Ş. Adi Ortaklığı uhdesinde kalan …/… ihale kayıt numaralı "Evsel Atıkların Transfer Hizmet Alım İşi"ne ilişkin fiyat farkından kaynaklanan "Fiyat Farkı Hesap Tablosu" düzenlendiği belirtilerek, söz konusu kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kağıtların damga vergisinin bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı, şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarının (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Türk Lirasını (66 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için 4.814.234,00 TL) aşamayacağı, ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, şirketiniz ile … İnş. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & … Ticaret A.Ş. Adi Ortaklığı arasında …/…/2022 tarihinde imzalanan "Evsel Atıkların Transfer Hizmet Alım İşi"ne ilişkin sözleşme konusu birim fiyatlarda oluşan artış nedeniyle meydana gelen bedel artışına bağlı olarak, sözleşmeye atıf yapan ek sözleşme veya bu mahiyette herhangi bir kâğıt (protokol, fiyat farkı tespit tutanağı, olur vb.) düzenlenmesi veyahut sözleşmeye şerh konulması durumunda, söz konusu kağıdın/şerhin 488 sayılı Kanuna ekle (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, "Fiyat Farkı Hesap Tablosu" başlıklı kağıtta bir işten bahsedilmekle birlikte belirli bir kağıda atıf yapılmadığı dikkate alındığında, söz konusu kağıt nedeniyle damga vergisi aranılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

GİB-PDF