Numara : 5
Tarih : 4.2.2024

SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

NO: 2024/5

KONU: 7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

03 Şubat 2024 Tarihli ve 32449 Sayılı Resmi Gazete’de 7495 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 10 maddeden oluşan bu Kanun ile yapılan bazı önemli düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

Asgari ücret desteğinin 700 TL’ye çıkarılması

2023 yılında en son aylık 499,80 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları için aylık 700 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 5510 Sayılı Kanununa eklenen Geçici 101 inci madde uyarınca, 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2023 yılının aynı ayına ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 671 Türk lirası (aylık 20.130 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2024 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2024 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 23,33 Türk lirası (aylık 700 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 Türk lirası (40.230 TL) olarak esas alınacaktır.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında değişiklik yapılması

Bu Kanunun 1 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle;

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilmiştir,
  • Kısa çalışma gerekçelerine “genel salgın” durumu eklenmiştir,
  • Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşüleceği düzenlenmiştir,
  • Kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak, sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecektir, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecektir (İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir).

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin uzatılması

Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik süresi  31/12/2025 tarihine kadar uzatılmış ve uygulamanın 31/12/2026 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

En düşük emeklilik aylığının 10.000 Türk Lirasına yükseltilmesi

Bu Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7.500” ibaresi “10.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 10.000 Türk lirasından az olamayacaktır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.