Arama

Sirküler

1 2 3 4 5
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2005 / 59 2006 Yılı Emlak Vergisine Esas Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (6.9.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 58 Vergiden Muaf Esnaftan Satın Alınan Hurda Mal Nedeniyle Bunlara Yapılan Ödemelerden % 2 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacaktır (5.9.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 57 Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Primlerinin Vergi Matrahının Hesabında İndirimi ve Belgelendirilmesine İlişkin Esaslar (256 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) (11.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 56 Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskeni Bulunan Emeklilerin Emlak Vergisi İstisnasından Yararlanabilmesi İçin Gerekli Koşullar (9.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 55 Süresinde Verilmeyen Beyannamelerin Elektronik Ortamda Verilebilmesi ve Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna Uymamanın Yaptırımı (9.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 54 Elektrik Üretim ve Dağıtım Varlıkları Özel Maliyet Bedeli Kapsamında İtfa Edilecek Amortismana Tabi Sabit Kıymetler Arasına Alınmıştır (8.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 53 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında İmalatçı-İhracatçılara İmalatçı Olmayanlar Tarafından Yapılan Teslimlerin KDV Kanununun 11/1-c Maddesine Göre Tecil-Terkin Uygulaması (8.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 52 KDV Kanununun 11/1-c Maddesine Göre Tecil-Terkin Kapsamında Yapılan İhraç Kaydıyla Teslimlerle İlgili Düzenlemeler (8.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 51 Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskeni Bulunan Emeklilerin Aylıklarından Elde Ettikleri Faiz ve Temettü Geliri 14.000 YTL’yi Geçmeyenler Emlak Vergisi İstisnasından Yararlanabilir (3.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 50 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Ticari Yatlara Sıfır ÖTV Kapsamında Yakıt Teslimine İlişkin Yeni Esaslar (2.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Gümrükte Alınacak Teminat ve Bu Teminatların Çözümüyle İlgili Yeni Esaslar (2.8.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 48 Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır Külçelerinde 1 Ağustos 2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere KDV Tevkifatı Uygulanacaktır (28.7.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 47 1 Ağustos 2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere KDV’de Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Yeni Düzenlemeler (28.7.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 46 2005 Yılının İkinci Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır (18.7.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 45 2004 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarının Yanısıra Satımlara İlişkin Bildirim Formu Verme Zorunluluğu ve Değişen Esaslar (7.7.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 44 2005 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 4,97) (4.7.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 43 01/07/2005 - 31/12/2005 Döneminde Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden Müstesna Gündeliklerin (Harcırah) Hesabında Esas Alınan Ücret Tutarları ve Çocuk Zammı ile GVK 23/11 ve 25/3 Uygulamasında Tavan Tutarlar (30.6.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 42 Maliye Bakanlığı, Kapsama Giren Kurum ve Kuruluşların 2004 Yılı Gelirleri Üzerinden Afet Fonu ve Sivil Savunma Fonu Ödemesi Gerektiği Yönünde Görüş Bildirmiştir (14.6.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 41 1 Haziran 2005 Tarihinden İtibaren Alkollü İçecekler, Tütün Mamulleri ve Kolalı Gazozların ÖTV Beyanları Sırasıyla 3A, 3B ve 3C Numaralı Beyannamelerle Yapılacaktır (10.6.2005)
Vergi Sirküleri 2005 / 40 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik (30.5.2005)
1 2 3 4 5