Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2009 / 120 Yeni Avusturya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol 1 Ocak 2010 Tarihinde Yürürlüğe Giriyor. (9.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 119 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yayımlandı. (7.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 118 KOBİ’lerin 31/12/2009 Tarihine Kadar KVK'nın Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Yapacakları Birleşmelere Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkında (7.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 117 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar (4.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 116 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası Şirketlerince Yapılan Ödemelerin Anaparaya İsabet Eden Kısmından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılamayacağı (3.9.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 115 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (24.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 114 Bazı Mallara Uygulanacak KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi. (22.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 113 İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Alımına Teşvik Getirildi. (19.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 112 KVK'da Yapılan Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (17.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 111 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 3 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 110 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Olarak Hazırlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (13.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 109 5904 Sayılı Kanunla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci ve 32 nci Maddelerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (13.8.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 108 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı (29.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 107 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (27.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 106 SGK Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Mali Tatil Kapsamında Değerlendirilmeyip 23 Temmuz Perşembe Akşamına Kadar Verilmesi Gerektiği (22.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 105 Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranlarda Değişiklik Yapılmıştır. (15.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 104 Petrol Ürünlerine İlişkin ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklik (15.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 103 Bazı Yemek Hizmetlerinde Uygulanan KDV Oranında Yapılan Değişiklik (15.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 101 5917 Sayılı Kanun ile 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler (10.7.2009)
Vergi Sirküleri 2009 / 100 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Damga Vergisi İstisnası (8.7.2009)
1 2 3 4 5 6 7 8