1 2 3
İstisnai Kıymetle Beyana İlişkin 2023/8 Sayılı Genelge Yayımlandı
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) Yayımlandı.
Birleşik Krallık STA/Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları Hakkında Yazı Yayımlanmıştır
İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) Yayımlandı.
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Birleşik Krallık Menşeli İthalatlarda Menşe Beyanında Bulunması Gereken EORI Numarası Hakkında Yazısı Yayımlandı
Dâhilde İşleme Rejimi (“DİR”) Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Yazı Yayımlandı
Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyaların İthali ve İhracına Yönelik 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Yurt Dışından İlaç Temini Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlamıştır
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında Yazı Yayımlanmıştır
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2023/1) Yayımlandı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Teklifinde Gümrük Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler
İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) Yayımlandı
Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/4) Yayımlanmıştır
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/2) Yayımlanmıştır
1 2 3